لطفا برای استفاده از سامانه آموزش مهارت، پراکسی دستگاه خود را غیرفعال کنید.